Kinderrechten

De Verenigde Naties hebben in 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld. Dit wordt het Kinderrechtenverdrag genoemd.

Nederland heeft dit verdrag, samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. In het verdrag, dat uit 54 artikelen bestaat, staan de kinderrechten beschreven. Bijna alle aspecten van het leven voor kinderen komen aan de orde.

Het complete Kinderrechtenverdrag staat in het Blauwe boekje. In General Comment Nr 14. staat een toelichting over het belang van het kind. Hieronder een selectie van de belangrijkste rechten die op Nederlandse kinderen van toepassing zijn.

Recht op inspraak

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures.

Recht op onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet- en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau.

Recht op bescherming tegen mishandeling en geweld

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing, zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid moet maatregelen nemen ter preventie en signalering hiervan en zorgen voor opvang en behandeling.

 

Recht op bescherming tegen discriminatie

Alle rechten gelden voor alle kinderen. Het maakt niet uit welke kleur, godsdienst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur je hebt. De overheid moet er alles aan doen om kinderen te beschermen tegen discriminatie en moet haar best doen om te zorgen dat kinderen gebruik kunnen maken van hun rechten. 

 

Recht op een eigen geloof

Ieder kind heeft recht op zijn eigen geloofsovertuiging. Het maakt niet uit of je katholiek, islamiet, protestants, joods of ongelovig bent.

 

Recht op identiteit

Ieder kind heeft recht op behoud van zijn eigen identiteit. Daaronder vallen onder andere je nationaliteit, familienaam en familiebanden. 

Recht op gezondheidszorg

Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidszorgvoorzieningen. Het gaat bij dit recht niet alleen om lichamelijke gezondheidszorg maar ook om psychische hulp. De overheid zorgt ervoor dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden. 

 

Recht op informatie

Ieder kind heeft het recht op informatie over zaken die te maken hebben met zijn of haar leven. Over de regels op school bijvoorbeeld, of wat er gebeurt als zijn ouders gaan scheiden.

Recht op privacy

Ieder kind heeft recht op privacy. Voor ouders betekent dit kinderrecht dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen mogen lezen. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of haar privé- en gezinsleven, en respecteert zijn of haar eer en goede naam.

 

Recht op voeding en huisvesting

Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders moeten in eerste instantie ervoor zorgen dat het kind liefde krijgt, gezond en goed te eten, een bed om in te slapen, kleren om aan te trekken. Kortom alles wat kinderen nodig hebben om prettig op te groeien. De overheid moet ouders helpen met bijstand en ondersteuning.

Recht op opgroeien bij de ouders

Kinderen moeten bij hun ouders kunnen wonen en opgroeien. Als dit echt niet kan, moet het kind in ieder geval contact kunnen houden met zijn ouders. Tenzij dit niet in het belang is van het kind.

Recht op een advocaat en kinderrechter

Ieder kind heeft recht op een advocaat als je verdacht wordt van een strafbaar feit. Deze advocaat mag je spreken vóór het eerste verhoor en moet ook toegelaten worden tot dat verhoor. De advocaat kan je adviseren en in de gaten houden of alle kinderrechten gerespecteerd worden door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Als de zaak voorgelegd wordt aan de rechter, dan heb je er ook recht op dat je zaak beoordeeld wordt door een kinderrechter.