Gebruik persoonsgegevens

Dient je een klacht bij ons in, dan vragen we je om jouw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om jouw klacht te kunnen behandelen. Verstrek je de gegevens niet, dan kunnen wij jouw klacht niet behandelen.

Verder kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor analyse en geanonimiseerde voorbeelden of quotes voor onderzoeken die de Kinderombudsman uit eigen beweging instelt. Het kan ook zijn dat in het kader van een onderzoek uit eigen beweging contact met je wordt opgenomen voor een nadere toelichting of een andere vorm van medewerking.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor dienstverlenende taken, bijvoorbeeld als je een brochure of publicatie van ons wilt ontvangen. Ook verwerken wij jouw persoonsgegevens als je bijvoorbeeld solliciteert op een functie bij de Kinderombudsman. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verstrekt.

Delen van persoonsgegevens

Voor de behandeling van jouw klacht kan de Kinderombudsman gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met de bij jouw klacht betrokken (overheids)instanties. Daarom raden wij je aan alleen die informatie op te sturen die wij nodig hebben voor de behandeling van jouw klacht. Bij twijfel kun je telefonisch contact met ons opnemen.

Voor de dienstverlenende taken wisselen wij geen persoonsgegevens uit met andere instanties. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Met organisaties die – in opdracht van de Kinderombudsman – jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Kinderombudsman blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

De Kinderombudsman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet 1995 schrijft de bewaartermijnen voor. In zogenaamde selectielijsten is vastgelegd welke informatie de Nationale ombudsman na verloop van tijd vernietigt of blijvend worden bewaard.

Als je bij ons solliciteert en je wordt afgewezen, dan worden jouw gegevens 1 maand na afwijzing verwijderd. Wij kunnen jou toestemming vragen om jouw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Jouw privacyrechten

Je hebt een aantal rechten als de Kinderombudsman jouw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.

  • Recht op inzage: je hebt  het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

  • Recht op rectificatie: je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van je hebben onjuist zijn.
    Het is niet mogelijk na afloop van de klachtbehandeling te vragen om correctie van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee je het niet eens bent. Wel mag je van ons verwachten dat wij jouw schriftelijke mening toevoegen aan jouw dossier.

  • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om te vragen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je nog op een antwoord wacht.

  • Recht van bezwaar: je hebt het recht om – vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. je kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als de Kinderombudsman meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer je toestemming aan ons geeft om jouw gegevens te verwerken, dan hebt je het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

Wilt je van één van jouw rechten gebruikmaken, dan kun je schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Jouw verzoek stuur je naar:

Nationale ombudsman
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Het e-mailadres dat je kunt gebruiken is: avg@nationaleombudsman.nl

Wij behandelen jouw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij je op.

Beperking van jouw privacyrechten

Als jouw verzoek betrekking heeft op een door jouw ingediende klacht, dan zijn jouw rechten beperkt. De verwerking van persoonsgegevens tijdens de klachtbehandeling berust namelijk niet op toestemming, dus die kun je ook niet intrekken.

Klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Kinderombudsman, dan kun je daarover contact met ons opnemen. Ook kun je daarover een klacht bij ons indienen.

Kom je er samen met ons niet uit, dan kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

De Nationale ombudsman heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze ziet erop toe dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de wet. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan in contact komen met de functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres: avg@nationaleombudsman.nl

Online partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die je ons geeft. Kom je via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met jouw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden je dan ook aan hun privacy bepalingen goed door te lezen.

Anonimiseren 

De Kinderombudsman publiceert zijn rapporten op deze website. Hierbij worden de rapporten geanonimiseerd. Dit gebeurt op zo'n manier dat zaken niet meer zijn te herleiden tot een individueel persoon. Als je van mening bent dat dit in jouw geval niet zorgvuldig is, dan kun je een mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming: avg@nationaleombudsman.nl

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren. We gebruiken deze gegevens niet op individueel persoons- of computerniveau. De gegevens zijn daarom niet te herleiden tot een bepaalde computer of persoon. Meer informatie hierover lees je in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt je altijd op deze pagina.