De Kinderombudsman geeft twee aanbevelingen mee voor hoe instanties horen te handelen nadat een klachtencommissie heeft geoordeeld over klachten:

  1. Na het oordeel van een klachtencommissie wordt bekeken welk gevolg het oordeel heeft voor eerder genomen besluiten over een kind en wordt een nieuwe belangenafweging gemaakt: wat is, gegeven het oordeel van de klachtencommissie, het beste besluit voor dit kind nu en voor de toekomst?
  2. De nieuwe belangenafweging wordt schriftelijk – in voor het kind begrijpelijke taal – uitgelegd in de brief waarin de instantie ook reageert op het oordeel van de klachtencommissie en vertelt wat het heeft geleerd van het oordeel.