Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een laptop of tablet? Is dat de school, de overheid of ouders?

De Rijksoverheid beschouwt laptops en tablets niet als lesmateriaal dat net zoals schoolboeken kosteloos aan leerlingen verstrekt wordt. Laptops en tablets worden gezien als drager van informatie en zijn niet de informatie zelf die door de schoolleiding voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven.

Scholen kunnen niet van ouders eisen dat ze laptop of tablet aanschaffen, net zo min al dat ouders dit van de school kunnen eisen. Echter: op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop/tablet voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zélf te voorzien. Scholen kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in rekening brengen voor (het gebruik van) een laptop of tablet, maar ook daarvoor geldt: als de ouder ervoor kiest om hier niet voor te betalen dan dient de school voor dat betreffende leerjaar te voorzien in voor de leerling bruikbaar lesmateriaal. Zie ook de brochure van de Rijksoverheid over schoolkosten.

Wat vindt de Kinderombudsman over kosten van laptops en tablets in het voorgezet onderwijs?

Door de digitalisering van het onderwijs wordt het bezit van een laptop of tablet steeds belangrijker voor kinderen om mee te kunnen komen op school. Het gaat niet alleen om kinderen die op een speciale Ipad-school zitten, maar om alle kinderen in het voortgezet onderwijs. De Kinderombudsman ontvangt signalen dat ouders met weinig geld niet in staat zijn om een laptop of tablet voor hun kinderen aan te schaffen. Anders dan zoals het nu geregeld is, vindt de Kinderombudsman dat een laptop of tablet gewoon tot het lesmateriaal moet behoren. Voor leerlingen is het immers een voorwaarde om volwaardig mee te doen in het onderwijs. Dat betekent dat een laptop of tablet net als schoolboeken aan alle kinderen verstrekt moeten worden. Het is onderdeel van de toegang tot onderwijs waar alle kinderen recht op hebben.

Ik heb een laptop of tablet nodig voor school, maar mijn ouders kunnen dat niet betalen. Wat kan ik doen?

Ga in gesprek met school om te kijken of er een oplossing is. Wellicht kan er ook materiaal geleend worden of kan er een betalingsregeling worden getroffen. Ook adviseren we om contact op te nemen met de gemeente waarin je woont. Sommige gemeenten hebben regelingen voor scholieren die een tablet of laptop moeten aanschaffen.

Wat kan de Kinderombudsman doen?

De Kinderombudsman kan voor individuele zaken op dit moment helaas niets doen. Wel willen wij graag weten hoe groot dit probleem is. We kunnen dit onder de aandacht brengen van politiek en beleidsmakers. Kinderen, ouders en professionals kunnen een signaal afgeven bij via de website van de kinderombudsman.

https://media-service.bnnvara.nl/player-https.php?id=363560