In haar eerste jaar als Kinderombudsvrouw heeft Margrite Kalverboer honderden kinderen en jongeren gesproken. Tijdens de Kinderrechtentour in het najaar van 2016 bezocht ze scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en een ziekenhuis om daar van kinderen te horen wat hen bezighoudt. Ook sprak de Kinderombudsvrouw met kinderen op Bonaire, Saba en St. Eustatius om van hen te horen hoe zij hun leven ervaren.

Jeugdzorg, onderwijs en echtscheiding

Met 954 meldingen staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnemen. Het gaat hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderen de Kinderombudsman vaak over problemen met hun gezinsvoogd. Ook over onderwijs kwamen veel meldingen (650) binnen. Vaak gaat het om situaties waarbij het niet lukt om een kind passend onderwijs te bieden.

De Kinderombudsman werd ook in 2016 weer veel benaderd met vragen en klachten over de omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding. In totaal 417 keer, een stijging ten opzichte van 2015. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling. Maar ook om kinderen die zich niet gehoord voelen en het idee hebben dat hun mening niet telt. Medewerkers van de Kinderombudsman geven advies, bemiddelen als mensen bij organisaties tegen een gesloten deur aanlopen en verwijzen mensen door naar de juiste instantie.

Onderzoeken

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het parlement en organisaties, maakt mensen bewust van kinderrechten en doet onderzoek naar aanleiding van klachten of op eigen initiatief.

In 2016 deed de Kinderombudsman onder meer onderzoek naar de ontwikkelingen in de jeugdhulp, waaruit bleek dat er twee jaar na de invoering van de jeugdwet nog veel niet op orde is. De Kinderombudsman heeft het Rijk en de gemeenten hierop opgeroepen zo snel mogelijk actie te ondernemen om het jeugdhulpstelsel te verbeteren. Uit een enquête onder meer dan 2000 kinderen en jongeren tijdens de Kinderrechtentour kwam naar voren dat kinderen en jongeren echte aandacht willen van volwassen, dat ze hoge werkdruk ervaren op school en beter geïnformeerd willen worden over beslissingen die over hen genomen worden.

Opkomen voor rechten van kinderen

Ook in 2017 blijft de Kinderombudsman opkomen voor de rechten van kinderen in Nederland. Op onder andere het gebied van jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen en de rechtspositie van vreemdelingenkinderen is nog veel werk te verzetten. Samen met de overheid en organisaties wil de Kinderombudsman ervoor zorgen dat de belangen van het kind altijd meewegen in het formuleren van wetgeving en beleid.