De Kinderrechtenmonitor brengt in kaart welke veranderingen er zijn in wetgeving en beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag. Vijf jaar achtereen is op vergelijkbare wijze informatie verzameld over wet- en regelgeving en beleid die van invloed zijn op de levens van kinderen in ons land. Deze jaren kenmerken zich door grote veranderingen zoals de invoer van de nieuwe Jeugdwet en het passend onderwijs.

Lokale overheden hebben een steeds grotere verantwoordelijkheid in het zorgen voor het welzijn van kinderen en het creƫren van kansen. Bijvoorbeeld voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben of te maken hebben met geweld. Voor beide groepen geldt dat hun problemen niet op tijd gesignaleerd worden, er soms gewacht moet worden op hulp of niet de juiste hulp geboden wordt. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is de afgelopen vijf jaar met 80.000 toegenomen. Ook zij zijn afhankelijk van de lokaal ingerichte voorzieningen en die verschillen per gemeente.

In de afgelopen vijf jaar is veel aandacht gevraagd voor kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs. De invoering van passend onderwijs heeft niet vanzelf tot verbetering in de toegang tot onderwijs geleid. Een oplossing voor (langdurig) thuiszitten ligt onder andere in het verbeteren van mogelijkheden voor maatwerk. Met name voor kinderen voor wie behalve onderwijs ook jeugdhulp of zorg nodig is, zijn maatwerkoplossingen essentieel. Dat blijkt echter geen eenvoudige opgave. Scholen en samenwerkingsverbanden moeten de komende jaren nog sterk inzetten op maatwerk en lef durven tonen in de uitvoer. Ook de lokale overheid speelt hierin weer een belangrijke rol, in de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs en het mogelijk maken van leerlingenvervoer.

Caribisch Nederland

De Kinderombudsman maakt zich ook zorgen om de situatie van de kinderen op Caribisch Nederland. Uit de afgelopen edities van de Kinderrechtenmonitor blijkt dat kinderen in Caribisch Nederland niet dezelfde rechten hebben als kinderen in het Europees Nederland en achterop lopen. Complicerend is dat er weinig gegevens over deze kinderen beschikbaar zijn. We weten inmiddels dat armoede een groot probleem is en de vaak alleenstaande moeders meerdere banen hebben om te kunnen voorzien in het (dure) levensonderhoud op de eilanden.