Op dit moment kunnen transgender kinderen en jongeren onder de 16 jaar de officiële geslachtsregistratie niet laten aanpassen. Dit verandert als de nieuwe Transgenderwet wordt aangenomen. Kinderen en jongeren kunnen hiervoor dan een verzoek indienen bij de kinderrechter. De rechter beoordeelt of dit ook in het belang van het kind is. Voor jongeren ouder dan 16 en volwassenen wordt het mogelijk om de geslachtsregistratie bij de eigen gemeente aan te passen, zonder dat iemand anders hier toestemming voor moet geven.

Gemaakte keuzes beter uitwerken

De Kinderombudsman is er niet zeker van dat de gang naar de rechter van alle mogelijke procedures het meest in het belang is van kinderen. We weten dat kinderen een zitting bij de rechter vaak belastend vinden. Ook zijn er kosten aan verbonden. Dit vraagt om een extra onderbouwing van de toegevoegde waarde van de rechter. Moet de kinderrechter beoordelen of de wens van een kind standvastig genoeg is? Zo ja, kan dat wel? Kalverboer heeft de aanwezige Kamerleden aanbevolen de minister daar extra op te bevragen.

Ook de gekozen leeftijdsgrens voor de eenvoudige procedure bij de gemeente kan beter worden uitgelegd. Deze grens is nu vastgesteld op 16 jaar. Uit onderzoek blijkt dat ook jongere kinderen goed in staat zijn om ingewikkelde keuzes te maken, als zij daarbij maar goed worden ondersteund en er geen tijdsdruk of groepsdruk is. Bij medische keuzes mogen kinderen vanaf 12 jaar samen met hun ouders beslissen. Mogelijk is dat in dit geval ook een goed idee.

Standpunt Kinderrechtencomité als leidraad

De Kinderombudsman heeft de wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd te advies uit te brengen aan de regering en het parlement. Het VN-Kinderrechtenverdrag vormt daarbij altijd de belangrijkste leidraad. Ook de adviezen van het VN-Kinderrechtencomité, dat wereldwijd toeziet op de naleving van het Verdrag, wegen zwaar. In 2017 heeft het Kinderrechtencomité zich uitgesproken over de rechten van transgender kinderen en gepleit voor eenvoudige en toegankelijke procedures om genderidentiteit juridisch te laten vastleggen. Dit standpunt vormde de leidraad van de inbreng van de Kinderombudsman bij het rondetafelgesprek.