Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel of de schoolkeuze voor een leerling met autisme. Elke dag worden er beslissingen genomen die invloed hebben op het leven van kinderen. Dit zijn vaak ingewikkelde beslissingen waarbij veel verschillende belangen spelen.

Met het Kinderrechtenverdrag als kompas bereiken we dat kinderen de goede besluiten krijgen waar zij recht op hebben en professionals weer kunnen doen waarvoor zij hun vak gekozen hebben. In de jeugdzorg en op alle andere plekken. Dat is ons gezamenlijke doel.

Margrite Kalverboer

Kinderrechtenverdrag

De toolkit en het stappenplan zijn gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag, dat morgen dertig jaar bestaat. Volgens het Kinderrechtencomité moet bij alle besluiten over kinderen hun belang een eerste overweging zijn. De Kinderombudsvrouw heeft de richtlijnen van het comité vertaald in vier praktische stappen die iedereen kan gebruiken bij het nemen van beslissingen voor kinderen.

In vier stappen naar het beste besluit

De eerste stap is om te onderzoeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. Wat maakt dit kind bijzonder, wat wil het kind zelf en wat is de invloed van het besluit op het leven van het kind? Vervolgens worden in stap twee de andere belangen in kaart gebracht. Wat zijn de wensen van de ouders en de betrokken organisaties, is er genoeg geld en zijn er wetten of regels die een obstakel vormen?

In stap drie wordt de afweging gemaakt tussen wat het beste is voor het kind en alle andere belangen die een rol spelen. Het belang van het kind weegt hierbij het zwaarst. Als de beslissing genomen is, wordt deze in stap vier besproken met het kind. Waar is rekening mee gehouden bij de beslissing en wat kan het kind doen als hij of zij het er niet mee eens is?

Lancering

Vanmiddag wordt het stappenplan officieel gelanceerd door jongeren en de Kinderombudsvrouw tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag. Naast het stappenplan ontwikkelt het team van de Kinderombudsman voor de Toolkit het beste besluit de komende jaren samen met organisaties uit het jeugddomein ook andere hulpmiddelen voor het nemen van goede beslissingen voor kinderen. Deze hulpmiddelen zijn zowel voor professionals als voor kinderen en worden stap voor stap afgestemd op de verschillende sectoren, van onderwijs tot politie.

Aan de slag met jeugdzorg

De eerste pilot wordt op dit moment gedraaid met de jeugdzorgsector. In de huidige situatie zijn veel organisaties bij de hulp aan kinderen betrokken, is er weinig afstemming en is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is. Ook heeft de sector te maken met financiële druk en zijn jeugdzorgmedewerkers meer tijd kwijt aan verantwoorden dan aan de hulp voor kinderen. Dit alles leidt ertoe dat andere belangen dan die van het kind voorop staan bij beslissingen.

Hoewel iedereen het beste wil voor kinderen, is het voor professionals soms lastig om bij belangrijke beslissingen te denken vanuit het kind. Zij hebben te maken met regels, financiële beperkingen en druk vanuit de organisatie en de buitenwereld. De kernvraag bij alle beslissingen moet zijn: wat heeft dit kind nodig en hoe gaan wij dat realiseren? Het stappenplan helpt om vanuit deze kernvraag te werken en zo het beste besluit voor het kind te nemen.

Margrite Kalverboer

De Kinderombudsvrouw is er van overtuigd dat de toolkit en het stappenplan bijdragen aan betere afstemming tussen de organisaties en het nemen van verantwoordelijkheid in het belang van het kind.

Ga naar de toolkit 'Het beste besluit voor het kind'