De Kinderombudsman rapporteerde in 2019 ook al aan het Kinderrechtencomité. De meeste problemen die we toen signaleerden, zijn nog even groot als toen. Het gaat om problemen die we op allerlei terreinen terugzien: in de jeugdhulp en het onderwijs, maar ook binnen het armoede- en migratiebeleid. Er is gebrek aan samenhang in de hulp aan kinderen. Er zijn grote regionale verschillen en is de toegang tot specialistische hulp slecht. Daarnaast zien we ook dat de overheid bepaalde groepen kinderen onterecht anders behandelt. Dit kan tot grote problemen leiden. We vragen onder andere aandacht voor kinderen die worden uitgesloten van toeslagen, kinderen in de kampen in Syrië en staatloze kinderen. Staatloze kinderen zijn kinderen zonder nationaliteit.

Belang van het kind en de stem van kinderen

In de afgelopen twee jaar vroeg de Kinderombudsman vaak aandacht voor de verplichting om het belang van het kind bij alle beslissingen goed mee te wegen. De overheid reageerde hier positief op. Toch zien we nog niet dat dit voldoende wordt opgepakt. Hetzelfde geldt voor het recht van kinderen om betrokken te worden bij beslissingen die over hen gaan. Hierdoor worden er vaak beslissingen genomen over kinderen zonder dat zij hun mening konden geven. En zonder dat duidelijk is of de uitkomst in hun belang is.

Algemene maatregelen

We leggen in deze rapportage extra nadruk op de zogenaamde 'algemene implementatiemaatregelen'. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat alle rechten uit het Kinderrechtenverdrag beter worden nageleefd. Wetgeving en beleid dat kinderen raakt moet altijd worden getoetst aan het Kinderrechtenverdrag. En wanneer Nederland niet in het belang van kinderen heeft gehandeld, moeten deze kinderen kunnen klagen bij het Kinderrechtencomité. Dit kan nu nog niet.

Andere punten die in Nederland nog beter op orde moeten zijn:

  • de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data
  • voorlichting over kinderrechten aan kinderen en professionals

Verantwoording aan het Kinderrechtencomité

Het VN-Kinderrechtencomité houdt toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag. Bijna alle landen ter wereld verbinden zich aan het verdrag. En heb jij als land het Kinderrechtenverdrag goedgekeurd? Dan moet je iedere vijf jaar verantwoording afleggen aan het Kinderrechtencomité. De volgende keer dat Nederland dit moet doen is in juni 2021.

Het VN-Kinderrechtencomité vraagt vooraf om schriftelijke informatie van de overheid en van andere organisaties die veel weten over de kinderrechtensituatie in ons land. De informatie en rapportages van deze organisaties helpen het comité om de juiste vragen te stellen en om de antwoorden van onze overheid te beoordelen. Naast de Kinderombudsman hebben onder meer het Kinderrechtencollectief, het College voor de Rechten van de Mens en NJR gerapporteerd.

Het proces wordt afgesloten eind dit jaar met aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan de regering van Nederland.

Lees onze rapportage aan het Kinderrechtencomité