Dossier Politie en Justitie

Ook kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met politie en justitie. Soms vanwege kattenkwaad, soms gaat het om ernstige vergrijpen. De Kinderombudsman kan onderzoek doen naar schendingen van kinderrechten door politie en justitie. Dat kan gaan om een politieagent die te veel geweld toepast, een minderjarige die te lang moet wachten op vervoer naar de rechtbank, of de omstandigheden in een politiecel of justitiële jeugdinrichting.

Relevante kinderrechten

Kinderen horen volgens het Kinderrechtenverdrag niet te worden onderheven aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, foltering of marteling. Ook mogen kinderen niet zomaar worden opgesloten of gearresteerd. Dit mag alleen gebeuren volgens de regels, als het niet anders kan en zo kort mogelijk.

Bij ieder kind dat van zijn vrijheid is beroofd, moet rekening worden gehouden met zijn behoeften en leeftijd. Kinderen hebben recht op contact met hun familie en het privéleven moet worden geëerbiedigd.

Kinderen die een strafbaar feit hebben begaan, hebben recht op een behandeling die rekening houdt met hun leeftijd. Bovendien is het belangrijk dat een kind na zijn straf weer goed verder kan leven.  Ieder kind moet juridische bijstand kunnen krijgen en juridische procedures en plaatsen in instellingen moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Kinderombudsman over politie en justitie

De Kinderombudsman en het adolescentenstrafrecht

Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag recht op een eigen strafrecht, dat rekening houdt met hun ontwikkeling: het jeugdstrafrecht. Nederland heeft daar een voorbehoud bij gemaakt, in die zin dat het volwassenstrafrecht toegepast kan worden op minderjarigen van 16 en 17 jaar. Dit is niet veranderd met de invoering van het adolescentenstrafrecht. De Kinderombudsman verzet zich hier tegen en wijst erop dat dit voorbehoud in strijd is met het kinderrechtenverdrag en het gedachtengoed van het IVRK. Lees het advies. 

De Kinderombudsman en DNA

De Kinderombudsman pleit voor een wetswijziging van de Wet DNA-V. Hij is van mening dat de Nederlandse regelgeving over DNA-afname en verwerking te weinig rekening houdt met de kwetsbare positie van minderjarigen, hun bijzondere positie in het jeugdstrafrecht en de bescherming die hen is toegekend in het Kinderrechtenverdrag. De regelgeving is in strijd met dit verdrag, waarin staat dat het belang van het kind voorop dient te staan en dat minderjarigen recht hebben op een eigen berechtingssysteem, een pedagogische behandeling, bescherming van de privacy en het voorkomen van stigmatisering. Lees het rapport.

Klachten bij de Kinderombudsman

De Kinderombudsman ontvangt jaarlijks tientallen klachten over politie en justitie. U kunt alleen een klacht voorleggen aan de Kinderombudsman als u eerst een klacht heeft ingediend bij de instantie zelf. Hier vindt u een aantal onderzoeken van de Kinderombudsman naar aanleiding van klachten.